Telefon 947 31 844 | Vi har døgnåpent hele uken

Strengere krav til sortering av avfall i 2023

Strengere krav til sortering av avfall i 2023

Kravene til sortering av avfall
Innholdsfortegnelse

Kilde: Regjeringen

Kravene til sortering av avfall har blitt stadig strengere de siste årene, og det er viktig å være oppdatert på hva som kreves. Kommuner og bedrifter må sortere avfallet sitt på en bestemt måte for å oppfylle nasjonale mål om materialgjenvinning og forpliktelser gjennom EØS-avtalen.

Fra 1. januar 2023 vil det være nye krav til sortering av avfall for både husholdninger og bedrifter. Mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet må sorteres ut, og det samme gjelder husholdningslignende avfall fra næringslivet. Virksomheter som produserer avfall som ligner husholdningsavfall, må sortere ut matavfall og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning.

For å oppfylle kravene til sortering av avfall og kildesortering, kan kommuner og bedrifter bruke ulike oppsamlingsløsninger. Noen kommuner bruker gjennomsiktige poser eller et fargesystem på posene for å sortere de ulike avfallstypene, mens andre bruker egne avfallsdunker for de ulike avfallstypene. Det er viktig å finne en løsning som fungerer best for den enkelte kommune eller bedrift, samtidig som man oppfyller kravene til sortering av avfall.

Trenger du hjelp til å kaste avfall – kontakt oss her!  

Krav til sortering av avfall

Krav til sortering av avfall

Generelle krav

Når det gjelder sortering av avfall og bortkjøring av søppel, finnes det generelle krav som gjelder for alle. Disse kravene inkluderer at avfallet skal sorteres etter type og at det skal leveres til en godkjent mottaksplass. Det er også viktig at avfallet ikke inneholder farlige stoffer, som kan skade både mennesker og miljøet.

For å sikre en god og effektiv sortering, er det viktig at kommunene har klare retningslinjer for hvordan avfallet skal sorteres. Dette kan inkludere bruk av gjennomsiktige poser eller fargesystem på posene som de ulike avfallstypene skal sorteres etter. Andre kommuner bruker egne avfallsdunker for de ulike avfallstypene.

Spesifikke krav

Fra 1. januar 2023 gjelder nye, omfattende krav til sortering av avfall. Disse kravene innebærer at avfallstypene mat-, park- og hageavfall, samt plastavfall, skal sorteres ut og leveres til materialgjenvinning.

Kommunen får krav om at 70 prosent av matavfallet og plastavfallet må sorteres ut innen 2035.

For bedrifter gjelder det nye kravet i avfallsforskriften, kapittel 10A, som er vedtatt for å sikre at avfallsressursene blir materialgjenvunnet og brukt som råvarer i nye produkter som del av en sirkulær økonomi. Bedrifter må derfor sortere ut avfallstyper som mat-, papir-, plast-, og glassavfall, og levere det utsorterte avfallet til materialgjenvinning.

Det er viktig å merke seg at det er store gevinster å hente ved å sortere avfall riktig. Materialgjenvinning av avfall kan redusere behovet for nye råvarer og dermed redusere belastningen på miljøet. Ved å sortere avfall riktig, kan man også bidra til å redusere utslipp av klimagasser og redusere avfallsmengden som går til deponi.

Typer avfall og deres sortering

Når det gjelder sortering av avfall, er det viktig å kjenne til de ulike typene avfall og hvordan de skal sorteres. Her er en oversikt over de vanligste typene avfall og hvordan de skal sorteres.

Organisk avfall

Organisk avfall, som matavfall og hageavfall, skal sorteres og leveres til kompostering eller biogassanlegg. Dette avfallet kan ikke kastes sammen med annet avfall, da det kan føre til forurensning og dårlig lukt.

Plastavfall

Plastavfall skal sorteres og leveres til materialgjenvinning. Det er viktig å sortere plastavfall etter type, da ulike typer plast har ulike egenskaper og dermed også ulike krav til gjenvinning. Plastavfall kan ofte leveres på gjenvinningsstasjoner eller i egne containere i nærmiljøet.

Papiravfall

Papiravfall, som aviser, magasiner, reklame og papp, skal sorteres og leveres til materialgjenvinning. Det er viktig å sørge for at papiravfallet er rent og tørt, da fuktighet og forurensning kan ødelegge papiret og gjøre det vanskeligere å gjenvinne.

Metallavfall

Metallavfall, som aluminium, stål og jern, skal sorteres og leveres til materialgjenvinning. Metallavfall kan ofte leveres på gjenvinningsstasjoner eller i egne containere i nærmiljøet.

Glassavfall

Glassavfall, som flasker og glasskrukker, skal sorteres og leveres til materialgjenvinning. Det er viktig å sørge for at glasset er rent og uten rester av mat eller annet avfall, da dette kan føre til forurensning og gjøre det vanskeligere å gjenvinne.

Farlig avfall

Farlig avfall, som batterier, lyspærer og maling, skal sorteres og leveres til spesialavfallsmottak. Dette avfallet kan ikke kastes sammen med annet avfall, da det kan være skadelig for miljøet og helsen til mennesker og dyr.

Det er viktig å være oppmerksom på at kravene til sortering av avfall kan variere fra kommune til kommune. Det er derfor lurt å sjekke hva som gjelder der man bor, og sørge for å følge de lokale retningslinjene for avfallssortering.

Relatert: Spesialavfallshåndtering

Hvordan sortere avfall riktig

Det er viktig å sortere avfall riktig for å sikre at det kan gjenvinnes og brukes på nytt. Her er noen tips for å sortere avfall på riktig måte:

Kildesortering

Kildesortering er en enkel og effektiv måte å sortere avfall på. Det betyr at du sorterer avfallet der det oppstår, for eksempel hjemme eller på jobben. Ved kildesortering må du skille ulike typer avfall fra hverandre, for eksempel papir, plast og glass. Dette gjør det enklere å gjenvinne avfallet senere.

Utsortering

Utsortering er en annen måte å sortere avfall på. Det betyr at avfallet sorteres ut for videre behandling. Dette kan være på en gjenvinningsstasjon eller et avfallsanlegg. Utsortering kan være mer tidkrevende enn kildesortering, men det er likevel viktig for å sikre at avfallet blir gjenvunnet på en effektiv måte.

Krav til sortering av avfall

Kravene til sortering av avfall kan variere fra kommune til kommune. Det er derfor viktig å sjekke hva som gjelder der du bor. Generelt sett er det krav om å sortere ut matavfall, papir, plast, glass og metall. I tillegg kan det være krav om å sortere ut farlig avfall som batterier og lyspærer.

Å sortere avfall riktig kan virke som en liten ting, men det kan ha stor effekt på miljøet. Ved å gjenvinne avfall kan vi redusere behovet for å utvinne nye ressurser og redusere mengden avfall som havner på deponi.

Konsekvenser av feil sortering

Feil sortering av avfall kan ha alvorlige konsekvenser for miljøet og samfunnet. Her er noen av de viktigste konsekvensene:

  • Forurensning: Feil sortering kan føre til forurensning av jord, vann og luft. For eksempel kan farlige stoffer fra elektronisk avfall lekke ut og forurense grunnvannet, eller giftige gasser kan frigjøres når organisk avfall brennes sammen med annet avfall.
  • Helseproblemer: Farlige stoffer i avfall kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr. For eksempel kan kvikksølv fra ødelagte lyspærer føre til nevrologiske skader, og bly fra gamle batterier kan føre til hjerneskader.
  • Brannfare: Feil sortering kan føre til brannfare. For eksempel kan batterier som kastes i restavfall føre til branner, siden de kan være potente og eksplodere når de utsettes for varme.
  • Økonomiske kostnader: Feil sortering kan føre til økte kostnader for både kommuner og avfallsbehandlere. For eksempel kan farlig avfall som ikke sorteres riktig, føre til ekstra kostnader for spesialbehandling og deponering.

Det er derfor viktig å sortere avfallet riktig for å unngå disse konsekvensene.

Fordeler med riktig sortering av avfall

Riktig sortering av avfall har mange fordeler både for miljøet og økonomien. Her er noen av fordelene:

Reduserer miljøproblemer

Riktig sortering av avfall reduserer miljøproblemer som forurensning av vann, luft og jord. Når avfall sorteres riktig, kan det gjenvinnes og brukes som råstoff til nye produkter. Dette reduserer behovet for å utvinne og produsere nye råvarer, som igjen reduserer miljøbelastningen.

Reduserer kostnader

Riktig sortering av avfall kan også redusere kostnadene for håndtering og behandling av avfall. Når avfall sorteres riktig, kan det gjenvinnes og brukes som råstoff til nye produkter. Dette kan være billigere enn å produsere nye råvarer fra grunnen av.

Bidrar til å oppfylle kravene til materialgjenvinning

Kravene til materialgjenvinning blir stadig strengere, og riktig sortering av avfall er en viktig faktor for å oppfylle disse kravene. Når avfall sorteres riktig, kan det gjenvinnes og brukes som råstoff til nye produkter. Dette bidrar til å øke materialgjenvinningsgraden og redusere behovet for å utvinne og produsere nye råvarer.

Skaper arbeidsplasser

Riktig sortering av avfall kan også skape arbeidsplasser. Gjenvinningsindustrien trenger arbeidskraft til å sortere, bearbeide og gjenvinne avfall. Dette kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og øke sysselsettingen.

Avsluttende tanker

I dagens samfunn er det stadig økende fokus på å ta vare på miljøet og ressursene våre. Kravene til sortering av avfall er en av de viktigste tiltakene for å oppnå dette. Ved å sortere avfallet riktig, kan vi gjenvinne og gjenbruke ressurser og redusere mengden avfall som havner på deponi.

Det er viktig at alle virksomheter og husholdninger tar ansvar for å sortere avfallet sitt riktig. Som vist i søkeresultatene, er det innført strengere krav til sortering av avfall fra 1. januar 2023. Dette gjelder både for husholdninger og næringslivet. Det er også viktig å merke seg at kravene vil øke gradvis frem mot 2035.

For å oppfylle kravene til sortering av avfall, må virksomheter og husholdninger ha god kunnskap om hva som skal sorteres og hvordan det skal sorteres. Det er også viktig å ha tilgang til riktig utstyr og infrastruktur for å gjøre sorteringen så enkel og effektiv som mulig.

Ved å følge kravene til sortering av avfall, kan vi bidra til å redusere klimagassutslippene, beskytte miljøet og gjenbruke verdifulle ressurser. Det er derfor viktig at alle tar ansvar for å sortere avfallet sitt riktig og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan følge kravene til avfallssortering i henhold til Avfallsforskriften kapittel 10a?

For å følge kravene til avfallssortering i henhold til Avfallsforskriften kapittel 10a, må man sortere avfall etter ulike avfallstyper og sørge for at det leveres til riktig mottak for videre behandling. Det er viktig å ha god kunnskap om de ulike avfallstypene og hvordan de skal sorteres. Kommunene kan selv bestemme hvilken løsning de ønsker for oppsamling av avfall, men det er viktig å følge kravene til sortering og levering.

Hva er de lovpålagte kravene til avfallssortering for bedrifter?

Fra 1. januar 2023 er det lovpålagt for virksomheter som produserer avfall som ligner husholdningsavfall, å sortere ut matavfall og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning. Dette betyr at man ikke lenger kan kaste alt avfallet i én beholder (restavfallet) når man er på jobb. Det er viktig å følge kravene til avfallssortering for å bidra til en bærekraftig utvikling og redusere miljøbelastningen.

Hva er minimumskravene til sorteringsgrad av avfall?

Minimumskravene til sorteringsgrad av avfall varierer avhengig av avfallstype og virksomhetens størrelse. For eksempel er minimumskravet til sorteringsgrad av matavfall og hageavfall fra husholdninger og lignende næringsavfall 52 prosent i 2035. Det er viktig å ha god kunnskap om minimumskravene til sorteringsgrad av avfall for å kunne følge kravene og bidra til en bærekraftig utvikling.

Hva er kravene til avfallssortering på byggeplasser i henhold til TEK17?

I henhold til TEK17 er det krav om at byggherrer skal sørge for at avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet sorteres og leveres til godkjent mottak. Det er også krav om at byggherrer skal utarbeide en plan for håndtering av avfall på byggeplassen. Det er viktig å følge kravene til avfallssortering på byggeplasser for å redusere miljøbelastningen og bidra til en bærekraftig utvikling.

Hvilke avfallstyper må sorteres på en byggeplass i henhold til kravene?

På en byggeplass må avfall sorteres etter ulike avfallstyper, som for eksempel betong, trevirke, plast, metall og gips. Det er viktig å ha god kunnskap om de ulike avfallstypene og hvordan de skal sorteres og leveres til godkjent mottak.

Hvorfor er det viktig å kildesortere matavfall for gjenvinning?

Kildesortering av matavfall er viktig for gjenvinning og ressursutnyttelse. Matavfall kan brukes til produksjon av biogass og gjødsel, og bidrar dermed til å redusere behovet for fossil energi og kunstgjødsel. Ved å kildesortere matavfall bidrar man til å redusere miljøbelastningen og bidrar til en bærekraftig utvikling.

Kilde: Regjeringen

Facebook
Twitter
LinkedIn