Telefon 947 31 844 | Vi har døgnåpent hele uken

Du bør vite dette om avfallshåndtering og kildesortering

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Avfallshåndtering og kildesortering

Bedrifter eller privatpersoner som sorterer avfallet til avfallsleverandøren som samler det, sorterer, resirkulerer, behandler og setter det til ny bruk.

Med andre ord handler avfallshåndtering i sin helhet om hvordan avfallsprodusenten og avfallsleverandøren tar seg av avfallet for å få det gjennom riktig syklus, slik at minst mulig ressurser blir kastet bort.

Riktig avfallshåndtering og kildesortering reduserer unødvendige kostnader for deg eller virksomheten, samfunnet og miljøet.

La oss først se nærmere på hva avfallshåndtering er og noen eksempler på hvordan resirkulering av forskjellige typer avfall foregår.

Svarte-poser-kaste-avfall

Etter en kildesorterings prosess:

  • Etter at kildesorteringen er tatt hånd om, samles det av en avfallsleverandør for videre håndtering. For eksempel blir det resirkulerte materialet til nye produkter eller materialet blir gjenbrukt i samme form for en annen funksjon.

  • Avfall kan beskrives som gjenstander som ikke lenger har sin opprinnelige verdi, for eksempel et element som er brukt opp eller brutt ned.

  • Vi skiller mellom forskjellige typer avfall.

  • Avfallstypene bestemmer hvordan avfallet skal kildesorteres og håndteres etter at det er samlet inn for gjenvinning.

Forskjellige typer avfall:

Plast plastposer emballasje poser

Plast, plastposer, emballasje, poser

Miljøets verste fiende er plast på avveie, men vi kan bruke det til vår fordel.

Ettersom vi samler kasserte plastposer og emballasje til gjenvinning/resirkulering presses plasten deretter til for eksempel håndterbare blokker som brukes som slitesterkt byggemateriale.

Plast kan være skadelig for oss i store mengder på grunn av hvor giftig plast kan bli når det utsettes for sollys eller ekstrem varme over tid. Denne ulempen har også sine fordeler når plasten resirkuleres.

Noen plasttyper tåler korrosjon godt, noe som gjør den til en verdifull vare for produsenter som trenger sterke materialer med høy holdbarhet.

Som for eksempel jernbanesviller på spor eller på asfalt hvor plasten gir mer beskyttelse enn tjære mot konstant slitasje fra kjøretøy.

Elektrisk og elektronisk avfall EE avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Elektrisk avfall (EE-avfall) inkluderer alt som går på strøm eller batteri, samt kabler og ledninger.

Dette samles i bur eller paller med rammer før det sendes til videre resirkulering. Disse pallene finner du på nærmeste gjenvinningsstasjon eller på butikker som selger elektronikk.

Farlig avfall som olje- og fettavfall må behandles i samsvar med gjeldende krav og regler for å unngå skade på mennesker, dyr og miljøet. Olje- og fettavfall må samles opp med sugebil eller leveres i godkjente tromler.

Hva skjer med avfallet etter at det er samlet inn?

Etter at avfallet er samlet inn, sendes det til et gjenvinningsanlegg, hvor det håndteres etter avfallstype.

Noen eksempler på resirkulering av forskjellige typer avfall:

Eksempler pa resirkulering av forskjellige typer avfall

Eksempler på resirkulering av forskjellige typer avfall

Plast som kildesorteres, resirkuleres til nye plastprodukter. Det blir utført en visuell inspeksjon og mulig sortering før plasten komprimeres og resirkuleres. Plast som er tilsmusset sendes videre til forbrenning.

Metallet i EE-avfall resirkuleres til råvarer i nye produkter laget av metall. Noen komponenter i EE-avfall kan være farlige eller inneholde miljøgifter og må behandles i henhold til strenge lover og forskrifter.

Farlig avfall som olje- og fettavfall med høyt vanninnhold renses for vann ved å skille vannet fra oljen, mens oljeavfallet renses mekanisk.

Blandet avfall eller enklere sagt restavfall resirkuleres ved at avfallet blir omgjort til enten varme eller energi. Dette gjøres i forbrenningsanlegg hvor restavfallet blir omgjort til varme eller energi. Dette er en bedre løsning enn å bruke fossilt brennstoff, ettersom denne løsningen slipper ut mindre CO2.

avfallshandtering gjenvinning pa klima og miljo

Hvilken innvirkning har gjenvinning på klima og miljø?

Forskningsrapporten Sortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall, utarbeidet av MEPEX på vegne av Miljødirektoratet, konkluderer med at gjenvinning er av stor betydning for klima og miljø (Miljødirektoratet 2018).

Rapporten understreker at både forbrenning og bruk av plast, spesielt engangsplast gir utslipp av betydelige mengder klimagasser. Øker vi sortering og materialgjenvinning av plast, kan vi dermed redusere klimagassutslippene. Rapporten tar for seg flere alternativer, og er basert på nye nasjonale og internasjonale krav til kildesortering.

Forbud mot engangsartikler av plast.

Fra 3. Juli vil et forbud mot engangsartikler av plast tre i kraft. Dette gjelder bestikk, tallerkener, sugerør, ballongpinner, rørepinner og bomullspinner i plast. Matbeholdere, kopper og drikkevareemballasje i isopor. Dette forbudet vil føre til at Norge sitt forbruk av engangsartikler av plast vil gå ned med 1,9 milliarder enheter, altså 3.600 tonn årlig.

Det lønner seg å sortere avfall og resirkulere på flere måter.

Hvilken type avfall kan vi samle inn

Hvilken effekt kan resirkulering ha?

Levering av usortert eller feilsortert avfall medfører ekstra kostnader for både transportøren og mottaksanlegget, noe som resulterer i økte avgifter for de som ikke er flinke til å kildesortere avfallet. Dette betyr at bedrifter kan unngå ekstra kostnader ved å kildesortere.

Bedrifter kan også oppnå miljøfordeler ved å bruke resirkulerte materialer som råvarer i produksjonen av nye produkter. Mer resirkulering av plast i stedet for å bruke engangsplast vil redusere klimagassutslippene. Å redusere klimagasser er noe vi alle drar nytte av.

Hva gjor dere med avfallet

Noen enkle trinn for bedre kildesortering

Hold orden i avfallsrommet! Rotete avfallsrom med dårlig skilting eller avfallsbeholdere av feil størrelse fører til rot og lavere sorteringshastighet. Gi ansatte, beboere eller kunder god informasjon om hvordan de skal sortere og håndtere avfall riktig.

Bestill avfallsbeholdere, containere og tømming etter behov. Å hente halvfulle containere og mange tømminger koster mer enn fulle containere og færre tømminger.

Hvor leverer dere avfallet

Velg riktig avfallsleverandør

Avfallshåndtering er en viktig oppgave og et felles samfunnsansvar, som må prioriteres for å ivareta miljøet og fremtidige generasjoner. Avvik i avfallshåndtering kan få konsekvenser som stjeler tid fra selskapets kjerneområder. Derfor er det viktig å velge riktig bedrift til å håndtere ditt avfall.

Vi i Søppelhenting Oslo jobber daglig med avfallshåndtering og har den faglige kompetansen til å kunne skreddersy løsninger basert på behovene til deg som kunde.

Avfallshåndtering i Oslo
Oslo er en av de mest miljøvennlige byene i verden. Vi sender avfall til energianlegg som omdanner søppel til energi og reduserer karbonavtrykket med 80%. Oslo er også rangert som en av de tre beste byene for luftkvalitet.

Avfall må sorteres og håndteres riktig slik at mest mulig kan resirkuleres til nye produkter, råvarer eller energi. Riktig avfallshåndtering er et viktig tiltak for et renere miljø og klima.

Ta kontakt i dag, så hjelper vi i Søppelhenting Oslo deg med resirkulering og avfallshåndteringen.

Få et uforpliktende tilbud!

Vi jobber hardt for å gjøre kunden fornøyd, ta kontakt i dag og få et uforpliktende tilbud!